Wycieczki
Facebook
Jasełka
Nasi harcerze
Nasza Szkoła
Tańczymy dla Dawidka

Szkoła Podstawowa w Teodorowie

szkola pamieta

     W ramach akcji MEN „Szkoła pamięta” tradycyjnie, jak co roku, nasza szkoła odwiedziła miejsca pamięci narodowej. Harcerze zapalili znicze na grobie powstańców styczniowych w Krzywiu. Przy pomniku uczniowie zostali zapoznani z historią bitwy, która miała miejsce w naszej okolicy. Uczniowie klasy VII i VIII poszli na grób powstańców styczniowych w Zuzinowie i zapalili znicze. Po powrocie dzieci zapoznały się z wystawą upamiętniającą powstanie styczniowe. Drużyna Harcerska uczestniczyła w mszy świętej w Trębkach poświęconej założycielowi ZHP na ziemiach polskich, druhowi Andrzejowi Małkowskiemu. Wzięli także udział w apelu pod pomnikiem druha, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Uczniowie klas 0 – III odwiedzili Cmentarz Parafialny w Gostyninie, posprzątali bezimienne groby. Złożyli wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym żołnierzom, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Pamiętali także o grobach zmarłych nauczycieli naszej szkoły. Uczniowie klasy VIII udali się do Solca na grób żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą, na groby zmarłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

101 0304

101 0311

101 0315

 Zdjęcia w galeriifacebook

Tradycyjnie przed Świętem Zmarłych uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I,II,III udali się pod opieką wychowawców na cmentarz w Gostyninie .W ten sposób uczciliśmy pamięć o żołnierzach z roku 1939 . Dzieci złożyły wiązanki, zapaliły znicze. Zatrzymaliśmy się także przy grobie nauczycieli z naszej placówki. Zapaliliśmy lampki na bezimiennych i opuszczonych grobach .
Swoja obecnością, chwilą zadumy, skupienia, modlitwą i zapaleniem znicza chcieliśmy uczcić tych wszystkich, którzy już odeszli, a którym tak wiele dziś zawdzięczamy.

pamieta

 

 

Procedury

Wakacje szybko upłynęły. Uśmiechnięci, opaleni powróciliśmy po wakacjach do szkoły, aby powitać rok szkolny. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała pani dyrektor - Elżbieta Marciniak, która poinformowała uczniów i rodziców o zmianach w nowym roku szkolnym. Na zakończenie uroczystości uczniowie udali się na spotkanie w klasach z wychowawcami.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się w następujących dniach:

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin ósmoklasisty - CKE

 

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Źródło: cke.gov.pl

 

Arkusze pokazowe CKE - grudzień 2017 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze

 

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2022 / 2023

 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie technologiiinformacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają szerokie wykorzystanie TIK i upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów. 

Cele szczegółowe programu:

1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK  w procesie kształcenia lub uczenia się;

2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK

 

DSC 0424

Szkoła Podstawowa w Teodorowie

 

Dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2022/2023

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM!

zdrowo

W roku szkolnym 2016 / 2017 nasza szkoła bierze udział w 7 edycji projektu ,,Zdrowo jem, więcej wiem!". Jest to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Patronat honorowy nad konkursem objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Zamysłem twórców projektu jest także kształcenie rodziców jako osób, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. 

Cały projekt jest podzielony na trzy sezony – jesienny, zimowy i wiosenny. Każdy z tych etapów zbudowany jest wokół tematu przewodniego i stanowi logiczną całość oraz jest oparty na podobnej strukturze, której stałymi elementami są: zajęcia lekcyjne, konkursy, promocja zdobytej wiedzy  i Forum dla Rodziców.

W projekcie biorą udział zespoły złożone z uczniów klas 0 i 1 pod opieką Marzeny Kołodziejskiej i Justyny Dudkiewicz oraz klas 2 i 3 pod opieką Marzeny Kołodziejskiej i Ewy Masztakowskiej. W etapie jesiennym są 2 bloki zadań. Zrealizowaliśmy pierwszy blok zadań o tematyce prozdrowotnej: „Smacznie – zdrowo – kolorowo. Warzywa i owoce na co dzień”. Na zajęciach rozmawialiśmy o tym, dlaczego jemy owoce i warzywa. Uczniowie wykazali się dużą znajomością wartości odżywczych owoców i warzyw, a także witamin, które one zawierają. Oglądali zgromadzone warzywa i owoce, a następnie układali je oddzielając na owoce i warzywa. Wykonali pyszną sałatkę owocową. Przygotowali przedstawienie w oparciu o wiersz J. Brzechwy ,, Na straganie” i zaprezentowali je starszym kolegom. Uczniowie w grupach, parach albo samodzielnie wykonywali plakaty, zawierające hasła zachęcające do spożywania owoców i warzyw zamiast słodyczy. Plakaty wykonane na konkurs zostały zaprezentowane w formie wystawy dla wszystkich uczniów i wzbudziły duże zainteresowanie. Uczniowie biorący udział w projekcie, zredagowali pisemko zachęcającą do rezygnacji ze słodyczy na rzecz owoców i warzyw. Proponowali udział w zabawach i grach na świeżym powietrzu. Zapraszali do wspólnej zabawy.

Nauczyciele zachęcali rodziców do zaangażowania się w realizację zadań, pomoc, a także wspieranie dzieci w trakcie realizacji podjętych zadań. Na stronie: www.aktywniepozdrowie.pl rodzice znajdą wiele ciekawych artykułów, przepisów na smakowite dania.

Zdjęcia w galeriifacebook

2 Edycja jesienna - DBAM O TO CO JEM I JAK SPĘDZAM CZAS

 Za nami kolejne działania etapu jesiennego ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!”. Klasy II i III zrealizowały  szereg zadań dotyczący tematyki  pierwszego i drugiego śniadania. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w lekcji pt. „ Stawiam na śniadanie” , której celem było uświadomienie , iż śniadanie jest podstawowym posiłkiem w ciągu dnia.  Następnie odbył się konkurs na najlepszy zestaw śniadaniowy , dzięki któremu powstała Księga Śniadaniowa , w której znalazły się rysunki  wraz z opisami smacznych i pożywnych posiłków. Został wybrany  także Super Kucharzyk, który swoim pomysłem na śniadanie zachwycił wszystkich.  Promując  zdobytą wiedzę uczniowie częstowali swoich kolegów irodziców  przygotowanym przez siebie  drugim śniadaniem – kanapkami.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc i wsparcie w realizacji zadań konkursowych . Z niecierpliwością czekamy na wyniki etapu jesiennego.

Zdjęcia w galeriifacebook

Edycja zimowa – „ŹRÓDŁO ŻYCIA I ZDROWIA – WODA”

Wszyscy wiemy, że woda jest najważniejszym i absolutnie niezbędnym składnikiem organizmu człowieka. Dzięki jej obecności organizm może prawidłowo funkcjonować, od wody zależy nasze przeżycie. Jest także najzdrowszym i najlepszym napojem dla człowieka. Jest źródłem nie tylko życia, lecz także zdrowia. Gasi pragnienie i dostarcza składniki mineralne ( magnez, wapń, sód ,jod, potas), które korzystnie oddziałują na nasz organizm. Można ją także wzbogacić naturalnymi witaminami, dodając do niej plasterek cytryny, pomarańczy lub naturalny niesłodzony sok. Kolejnym zadaniem które, zrealizowali  uczniowie klasy 2 i klasy 3 był  teatrzyk kukiełkowy z warzyw i owoców, który opowiadał  o ich zaletach i zachęcał do ich jedzenia. Uczniowie wzięli także udział w konkursie ,,Zaprojektuj Wodolubka”. Zadaniem dzieci było wykonanie postaci z dowolnych materiałów i w dowolnej technice, która o ,,Zdrowie swoje dba i wodę pije co dnia”. Wystawa prac znalazła miejsce na szkolnym korytarzu.. Wszystkie podjęte działania przyczyniły się do uświadomienia dzieciom jak ważne jest picie wody oraz uczenia ich odpowiedzialności za właściwy wybór tego co piją i jedzą.. Koledzy i koleżanki z innych  klas mogli posmakować świeżo przygotowanych napojów chłodzących.

Klasy2 i 3 zachęcają: Pij wodę będziesz zdrowy!

Zdjęcia w galeriifacebook

Ewa Masztakowska

Koło  ortograficzne

Prowadząca:  Mariola Garstka

 Godziny spotkań:

środa, 7.45-8.30

Na zajęcia koła ortograficznego uczęszczają uczniowie klas III, IV i V.  Zajęcia ortograficzne wspomagają i wspierają zainteresowania ortograficzne, potrzeby poznawcze uczniów.

Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie:

§   Kształcą spostrzegawczość ortograficzną.

§   Zdobywają umiejętność poprawnego i świadomego posługiwania się językiem pisanym.

§   Rozbudzają zainteresowania  ortograficzne.

§   Poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach.

§   Zapoznają się z możliwością wykorzystania  komputera w rozwijaniu umiejętności ortograficznych.

§   Przygotowują się do udziału w konkursach  ortograficznych.

§   Wzmacniają poczucie własnej wartości.

Koło matematyczno-informatyczne

o

                    Prowadząca: Renata Kędzierska

Godziny spotkań:  czwartki, 13.10 - 13.55

 W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy VI. Poszerzamy swoją wiedzą zdobywaną podczas lekcji matematyki. Co tydzień zmagamy się z zadaniami trudnymi, ciekawymi i wietypowymi. Przygotowujemy się również do udziału w różnych konkursach matematycznych. Dodatkowo część zajęć poświęcona będzie wkraczaniu w świat programowania.

 Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie:

 • rozwijają zdolności matematyczne i informatyczne,
 • poszerzają wiadomości i umiejętności,
 • dokładnie analizują trudne zadania konkursowe z poprzednich lat
 • kształcą umiejętność samodzielnego rozwiązywania różnych typów zadań,
 • rozwijają zdolność logicznego myślenia.
 • uczą się pomysłowości w myśleniu i działaniu  

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DZIENNIK

vulkan

Szkoła pamięta

szkola pamieta

zumba

logo LS

wf z klasa

Podziękowanie

podziekowanie za odpd 2016

Kontakt

Szkoła Podstwowa w Teodorowie

Krzywie 48, 09-500 Gostynin

tel 242359012

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

My na mapie

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Renata Kędzierska

Copyright © 2024 spteodorow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.