Szkoła
Facebook
Jasełka
Nasi harcerze
Nasza Szkoła
Tańczymy dla Dawidka

Szkoła Podstawowa w Teodorowie

Załącznik do zarządzenia nr 5/2023

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Teodorowie

z dnia 13 września 2023 r.

Regulamin pobierania opłat za pobyt dziecka i obiad w oddziale przedszkolnym

w Szkole Podstawowej w Teodorowie

§ 1. Opłata za pobyt

1. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, z wyjątkiem przerwy w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego ustalonej w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

2. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

a)    bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowanych w godzinach od 7:30 do 12:30 od poniedziałku do piątku, wykluczając dni ustawowo wolne od pracy,

b)   płatnego wychowania przedszkolnego poza wymiarem bezpłatnych 5 godzin dziennie, w zadeklarowanym czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym, zgodnym z deklaracją złożoną w potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka punktu oddziału przedszkolnego.

3.  Zasady opłat za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej:

a)  dzieci 6-letnie są zwolnione z opłaty (płacą tylko za obiad),

b)  pozostałe dzieci (3,4,5 letnie) - opłata za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1 zł, zgodnie z uchwałą NR 496/XLVIII/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin,

c) w przypadku, gdy do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jednocześnie uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny z opłaty zwolnione jest drugie i kolejne dziecko,

4. Podstawę naliczenia opłat oddział przedszkolny w szkole podstawowej stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka oddziale przedszkolnym, prowadzona w dzienniku zajęć.

5. Opłatę za pobyt dziecka powyżej podstawy programowej pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego.

§ 2. Opłata za wyżywienie

1. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zapewnia odpłatne korzystanie z obiadu.

2.  Zasady odpłatności za korzystanie z obiadu oraz dzienna stawka żywieniowa określone zostały w porozumieniu z organem prowadzącym, obecnie stawka żywieniowa wynosi 6 zł.

4.  Dzienna stawka żywieniowa uzależniana jest od aktualnych cen produktów żywnościowych i może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

5.  W przypadku nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej opłaty za żywienie nie pobiera się pod warunkiem, że rodzic/opiekun prawny poinformuje punkt przedszkolny/oddział przedszkolny o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej do godz. 13.00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka.

6.  Nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej rodzic/opiekun prawny może zgłosić:

a)  osobiście w szkole;

b) telefonicznie dzwoniąc pod numer 24 235 90 12;

c) drogą elektroniczną (email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

d) dziennikiem elektronicznym do sekretariatu szkoły;

7.  W przypadku niezgłoszenia nieobecności rodzic/opiekun prawny ponosi koszt żywienia za każdy niezgłoszony dzień nieobecności dziecka.

8.  Za żywienie rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę „z dołu” w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

9.  Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty za świadczenie usług ponad postawę programową.

§ 3

1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: wniesienia w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie opłaty za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową oraz opłaty za korzystanie z obiadu. Termin płatności oznacza dzień uznania rachunku bankowego kwotą przelewu (wpływ na konto).

2.  Dyrektor szkoły niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przekazuje rodzicem/prawnym opiekunom: dziennikiem elektronicznym lub emailem spod adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację o wysokości opłat.

3.  Wpłatę za pobyt w oddziale przedszkolnym należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gostynin 03 1020 3974 0000 5802 0235 8604 lub w kasie (pokój 7) Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, Gostynin czynnej w godzinach od. 7.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku, a za korzystanie z obiadów na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gostynin 95 1020 3541 0000 5102 0342 3589.

§ 4

1. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczone zostaną odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych.
2. W przypadku zalegania z opłatami za okres powyżej 2 miesięcy Dyrektor szkoły może odmówić realizacji świadczeń.

3. Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

Deklaracja rodziców / prawnych opiekunów dziecka dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Teodorowie na okres od …………………………. do ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  

Deklaracja złożona w dniu ……………………………………

Imiona Nazwisko rodziców/prawnych opiekunów……………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………….........................

Grupa do której uczęszcza dziecko……………………………………………………………………………….………...

Godziny w których dziecko będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego ……………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….... .

Dziecko będzie korzystać będzie z obiadu. Dziecko nie będzie korzystało z obiadu. (niepotrzebne skreślić)

Zobowiązujemy się do: wniesienia w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie opłaty za wychowanie przedszkolne ponad podstawę programową oraz opłaty za korzystanie z obiadu, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Zapoznałam/em się z Regulaminem odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Teodorowie.

………………………………………………………………………………………

(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

Attachments:
Download this file (regulamin-zasad-odpłatności.pdf)Regulamin odpłatności[ ]92 kB

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DZIENNIK

vulkan

Szkoła pamięta

szkola pamieta

zumba

logo LS

wf z klasa

Podziękowanie

podziekowanie za odpd 2016

Kontakt

Szkoła Podstwowa w Teodorowie

Krzywie 48, 09-500 Gostynin

tel 242359012

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

My na mapie

Gościmy

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Renata Kędzierska

Copyright © 2024 spteodorow.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.